Bảng giá liên sở Xây dựng Bắc Giang năm 2019

Ngày 31/07/2019, Liên Sở Xây dựng – Tài chính đã có văn bản số 04/CBGVLXD-LS công bố giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ thời điểm tháng 07/2019. Một số nội dung chính như sau:

1. Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có biến động giá trong thời điểm tháng công bố (có bảng Công bố giá vật liệu xây dựng kèm theo) làm cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

2. Mức giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi cung cấp đến trung tâm các huyện, thành phố.
3. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc xác định giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo chính xác, hiệu quả, phù hợp với giá thị trường.
Bảng Giá Liên Sở Bắc Giang 2019